Secretariat of General Affairs

Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Vice President for General Affairs Ge, Louis 02-3366-2233   Syu, Bing-yi
Deputy Vice President for General Affairs Liao Wen-Cheng 02-3366-4337    
Deputy Vice President for General Affairs Syu, Bing-yi 02-3366-2231   Wang, Zhan-chuen
Consultant Lin, Jin-sheng 02-3366-2231   Syu, Bing-yi
Executive Officer Wang, Zhan-chuen 02-3366-2233   Chang, Pei-jiun
Manager Brain Cheng 02-3366-2231    
Senior Clerk Chang Pei-jiun 02-3366-2233   Wang, Zhan-chuen
Senior Technician Tsai, Shwu-tyng 02-3366-2231   Wang, Zhan-chuen
Technical Worker Lien, Wen-ching 02-3366-2231   Tsai, Shwu-tyng
Senior Clerk Yu, Xiang-xuan 02-3366-2231   Lien, Wen-ching