Secretariat of General Affairs

Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Job Title Name Office Tel No. Duties Deputy
Vice President Wang, Gen-shuh 02-3366-2233   Syu, Bing-yi
Deputy Vice President Syu, Bing-yi 02-3366-2231   Wang, Zhan-chuen
Deputy Vice President Chen, Houn-gee 02-3366-9653   Syu, Bing-yi
Deputy Vice President Ge, Louis 02-3366-4345   Syu, Bing-yi
Consultant Lin, Jin-sheng 02-3366-2231   Syu, Bing-yi
Executive Officer Wang, Zhan-chuen 02-3366-2233   Chang, Pei-jiun
Senior Clerk Chang Pei-jiun 02-3366-2233   Wang, Zhan-chuen
Senior Technician Tsai, Shwu-tyng 02-3366-2231   Wang, Zhan-chuen
Technical Worker Lien, Wen-ching 02-3366-2231   Tsai, Shwu-tyng
Senior Clerk Yu, Xiang-xuan 02-3366-2231   Lien, Wen-ching